[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / ic / jp / lit / sci / vr / vt ] [ index / top / reports ] [ become a patron ] [ status ]
2023-11: Warosu is now out of extended maintenance.

/jp/ - Otaku Culture


View post   

File: 80 KB, 968x950, 1319816353591.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145420 No.9145420[DELETED]  [Reply] [Original]

Nyt ois /int/issä tämmönen suunnitelma 4chanissa operoimiseksi!

- Noin klo 17:30
- Joku aloittaa 4chanissa langun aiheesta World spudo day (ja käyttää tota julistekuvaa)
- postaa spurdoa vain siihen lankaan
- tämä kertoo niille mitä on tapahtumassa

- noin klo 18:00
- Aletaan tehdä nopeasti uusia languja (kuva ja jotain sprölölölööötä perään)
- Älä vastaa noihin languihin vaan tee uusia languja
- mutta kun spurdolangut ovat viimeisellä sivulla, bumppaa niitä etusivulle random spörölörölööllä
- Pian koko /b/ on täynnä spurdoa
- Huomaavat ettei spurdo ole mikään turha pikkupakotus ja alkavat huudella sitä, ebin! :D

/int/ on tässä mukana, huudelkaa ohjetta eteenpäin huomis iltapäivään asti!!! :D :D :D

>> No.9145422

ebub

>> No.9145426
File: 25 KB, 500x330, 1322492623794.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145426

>> No.9145434

блять, сука, съеби уебан. надо было вам уродам не автономию дать, а геноцид устроить в 1809.

>> No.9145436
File: 338 KB, 578x818, 1334774015678833.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145436

What, I'm in Ylilauta?

>> No.9145442
File: 441 KB, 3336x2452, 1322551384033.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145442

>>9145434
>>9145436
Tavalliselle duunarille vasemmistoliiton, demarien ja vihreiden politiikka kokoomusvetoisessa hallituksessa tarkoittaa leikkauslistoja, kalliimpaa ruokaa, kalliimpia lääkkeitä ja entistä vähemmän ostovoimaa. Kokoomuksen kuntauudistus on kuolinisku kunnalliselle demokratialle, uusi alku yksityistämiselle, peruspalvelujen alasajolle ja jäähyväiset kunnalliselle tasa-arvokehitykselle. Hallitus leikkaa nyt kuluttajilta 750 miljoonaa ja kunnilta 500 miljoonaa. Yliopistot, lukiot ja ammatillinen koulutus joutuvat koville. Nuoret työttömyysturvaa tarvitsevat ja vähäosaiset kärsivät eniten.

Kataisen ja Urpilaisen kehysraameissa on kysymys yleiseurooppalaisista uusliberalistisista työllisyyttä lamaannuttavista ja perusturvaa heikentävistä täysin kohtuuttomista leikkauksista. Euroopan vasemmisto ja eurooppalainen ammattiyhdistysliike ovat torjuneet vastaavat leikkaukset epädemokraattisina ja työväenluokan etujen vastaisina. :-D

>> No.9145477

>>9145436
Ylilauta and /jp/ have the same userbase these days anyway

>> No.9145481
File: 80 KB, 400x236, 1337983353058.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145481

>>9145477
I don't think the average age of /jp/ posters is 12.

>> No.9145488

>>9145481
thing again :-DDDD

>> No.9145497
File: 96 KB, 500x339, 1338990223939.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145497

>>9145488
One jonne =/= userbase of /jp/

>> No.9145499
File: 150 KB, 574x960, Finnish Man.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145499

Subhuman finnscum go home

>> No.9145505
File: 34 KB, 202x184, rennost.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
9145505

>>9145499
Slav pls go

>>
Name
E-mail
Subject
Comment
Action