[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / ic / jp / lit / sci / vr / vt ] [ index / top / reports ] [ become a patron ] [ status ]
2023-11: Warosu is now out of extended maintenance.

/jp/ - Otaku Culture


View post   

File: 42 KB, 800x473, 1566614748201.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21934804 No.21934804 [Reply] [Original]

G Y A T E
G Y A T E

>> No.21934825
File: 131 KB, 500x281, spooky remi.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21934825

Remilia is so moe.

>> No.21934858
File: 103 KB, 550x552, 1566615646353.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21934858

Quick, somebody save her!

>> No.21934866

>>21934858
I want to throw my jacket over her and princess-carry her straight to my rapevan. If she's still conscious and not mind broken by sundown, I'll let her have me as dinner.

>> No.21934872

>>21934858
God I can imagine rescuing the mistress. My towering 6'7" figure walking towards her. The worried look on her face turning to relief as I cover her with my jacket and carry her over to her limo. The warm, hezvy hug she gives me before departing. The amazing sweet smell of her hair and body lingering even after she leaves.
>>21934866
ABSOLUTELY NOT

>> No.21934879

She puts on a facade of a big scary vampire mistress but in reality she’s a big baby

>> No.21934884
File: 61 KB, 600x400, article_art002919_8.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21934884

HARA
GYATE

>> No.21934897

>>21934866
Based and offering yourself to the Mistress -pilled

>> No.21934993
File: 2.27 MB, 1334x750, scarlets_xd.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21934993

>>21934858
her sister will always be there to save her

>> No.21935003
File: 29 KB, 800x600, A8A1B11B-A0D7-42C4-B8AD-B93695A62935.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21935003

Anyone have Kutaka, Kicchou, Mayumi and Keiki gyates?

>> No.21935057
File: 23 KB, 800x550, 1565628738747.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21935057

>> No.21935061
File: 25 KB, 800x700, 1565628803474.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21935061

>> No.21935066
File: 23 KB, 800x720, 1565579151489.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21935066

>> No.21935180

>>21935057
>>21935066
>>21935061
Thanks~

>> No.21937441
File: 282 KB, 1199x898, 1566656125152.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21937441

remi

>> No.21937586
File: 64 KB, 840x610, 1565877274704.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21937586

>>21934804

>> No.21937593

>>21937441
Remi should have been the fan favorite instead of stinky ol’ Flan

>> No.21938177

>>21937593
Reimu is the fan favorite. Only secondaries disagree.

>> No.21939352
File: 28 KB, 970x500, remilia peek.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21939352

>>21937441
such a good edit

>> No.21939456
File: 31 KB, 800x550, kutaka gyate.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21939456

>>21935003

>> No.21939679
File: 76 KB, 800x650, Urumi_.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21939679

>> No.21940044
File: 71 KB, 549x473, crying Yuuka rework attempt for that one German poster who doesn't have a happy day to rember #2.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21940044

Some good ol' classics
https://drive.google.com/open?id=1xLT15bgvA3ebDx3Awh2rSpxqTDbcytjU

>> No.21940051
File: 474 KB, 800x472, '̧͗̏ͩ̈̈́ͥ̈́ͥ̒̎̾̃͋̅ͯͭͮ̽͏̮͓͇̪͓̠̝̪̻̦̹͙̰̟͍,̷̡̑͐ͧ̿̿͐́̍̅̌̓ͩ͟͏͓̭̦͔̫̤̪͈̩̘͍͎`͑̊̈́ͧ̋ͩ̈́͌̃͊҉̵̛͈̳͙̺͙̞͇̭ͅ.̷̱̠̱̹͙̰͕̬͖͍͗̈̓̒̚͘,̎ͣ̾̔̾ͤ́ͨ͢͏̨̰̥͚̮̤͡`ͬͫ͐.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21940051

>> No.21940576
File: 81 KB, 419x296, 1566688524542.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21940576

>>21940044
happy day?

>> No.21943299
File: 85 KB, 700x700, asdsadsadasdd.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21943299

>>21940576
I came looking for some Yuuka pics.
Yukari, is that you?

>> No.21943547
File: 35 KB, 800x473, yuuka.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21943547

>> No.21943905
File: 21 KB, 419x248, 008255.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21943905

>>21940044
Thanks for the share friend!

>> No.21944310
File: 155 KB, 400x500, 1566729286413.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21944310

>> No.21944319
File: 62 KB, 900x1000, 1566732805817.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21944319

>> No.21944330
File: 57 KB, 700x1000, 1566725873877.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21944330

>> No.21944336
File: 38 KB, 800x1100, 1566735206246.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21944336

>> No.21944460
File: 44 KB, 620x410, 1563568695729.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21944460

>> No.21945296
File: 86 KB, 1188x1372, 1554232841714.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21945296

>> No.21945302
File: 222 KB, 463x929, 1554939836473.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21945302

>> No.21945310
File: 593 KB, 750x500, 1560398392689.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21945310

>> No.21945313
File: 121 KB, 650x447, OujebwT.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21945313

>> No.21945315
File: 82 KB, 800x550, Sakuya1.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21945315

>> No.21945319
File: 1.34 MB, 2033x1204, 1563137463853.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21945319

>> No.21947807
File: 56 KB, 700x1100, 1566132585086.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21947807

>> No.21947814
File: 105 KB, 340x520, 1566134329589.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21947814

>> No.21947826
File: 58 KB, 800x1100, 1566312377065.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21947826

>> No.21949021
File: 92 KB, 420x247, 5 - hwy0C28.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21949021

>> No.21949850

>>21947814
used goods lol

>> No.21950046

>>21939679
this cowe just made my day happier

>> No.21952471
File: 717 KB, 749x627, 1481054643341.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21952471

>> No.21952818
File: 22 KB, 600x600, 1554322865875.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21952818

>> No.21954039
File: 1.90 MB, 2997x1356, 1nFESHTdCh.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21954039

>> No.21955680
File: 197 KB, 600x360, 1566777632286.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21955680

>> No.21955686
File: 67 KB, 413x285, 1566777784333.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21955686

>> No.21955691
File: 17 KB, 414x248, 1566778610475.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21955691

>> No.21955695
File: 152 KB, 414x370, 1566779334393.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21955695

>> No.21957104
File: 102 KB, 360x245, awoo-offers-beer-360x245.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21957104

>> No.21957329

>>21957104
Kill yourself

>> No.21957943
File: 24 KB, 480x480, amazing.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21957943

>> No.21957947
File: 158 KB, 1200x899, smoll and dangerously cute (by Gyate-Gyate).png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21957947

>> No.21957954 [SPOILER] 
File: 110 KB, 549x473, 1566920331686.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21957954

>> No.21960351
File: 23 KB, 800x473, 1566937142085.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21960351

>> No.21960358
File: 66 KB, 700x1000, 1566913406151.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21960358

>> No.21961966
File: 80 KB, 419x248, 76 - xeNSaP4.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21961966

>> No.21965505

>>21957954
fucking delete this

>> No.21965729
File: 25 KB, 800x600, 1548592433903.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21965729

>> No.21966575
File: 19 KB, 733x549, 1567023579440.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21966575

>> No.21967981
File: 48 KB, 650x900, 1567009160041.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21967981

>> No.21969903

>>21934804
cryptic

>> No.21971910

>>21957943
Awww

>> No.21976187 [DELETED] 

>>21934804
what does this mean?

>> No.21977273
File: 51 KB, 650x1200, 1567089846751.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21977273

>> No.21977278
File: 47 KB, 620x980, 1567092458158.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21977278

>> No.21977280
File: 36 KB, 800x1100, 1567093246076.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21977280

>> No.21977284
File: 20 KB, 800x588, 1567110786700.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21977284

>> No.21977290
File: 22 KB, 733x543, 1567196472518.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21977290

>> No.21977299
File: 1.07 MB, 951x1033, 1567093842834.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21977299

>> No.21977308
File: 1.21 MB, 950x1300, 1567093904747.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21977308

>> No.21978825
File: 102 KB, 1920x1200, 1486009481790.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21978825

more like this pretty please

>> No.21979907
File: 216 KB, 672x559, 72579973_p0_master1200.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21979907

>> No.21984072

>>21977299
>>21977308
cute

>> No.21985296
File: 104 KB, 800x1120, Kicchou Yachie.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21985296

>> No.21985711
File: 54 KB, 400x300, av2.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21985711

>> No.21988224
File: 114 KB, 550x450, 1536263340518.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21988224

>> No.21990298
File: 56 KB, 800x580, 1567372058397.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21990298

>> No.21993637
File: 61 KB, 1553x1299, 1567346042851.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21993637

>> No.21997108
File: 26 KB, 800x650, 1557098413568.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21997108

>> No.21997710
File: 104 KB, 799x1100, Untitled.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21997710

>> No.21997961
File: 62 KB, 900x1100, 1567495599367.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
21997961

>> No.22001756

>>21993637
Spoiler this.

>> No.22007461
File: 24 KB, 800x800, 62493074_p0.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22007461

space rabbit

>> No.22008890
File: 24 KB, 800x473, 1567607430166.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22008890

>> No.22014956
File: 58 KB, 800x1100, 1567693201075.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22014956

>> No.22020956

anyone have that one with the deformed Remi?

>> No.22021009
File: 243 KB, 600x600, 1558625359194.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22021009

>> No.22024951
File: 61 KB, 846x473, 1552152071796.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22024951

>>22020956
sadly no

>> No.22025056
File: 49 KB, 800x1000, 1567847256447.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22025056

>> No.22025065
File: 52 KB, 800x1000, 1567853763074.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22025065

>> No.22025076
File: 206 KB, 1640x1050, 1567868861031.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22025076

>>21978825

>> No.22030052
File: 42 KB, 970x1240, 1567931966856.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22030052

>> No.22032183
File: 56 KB, 300x270, 1551772864955.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22032183

>> No.22033733 [DELETED] 

>>21934804
FATE

>> No.22034639 [DELETED] 

AND SORROW

>> No.22036231 [DELETED] 

G Y A T E W H A T

>> No.22038007
File: 186 KB, 800x800, 1539552031115.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22038007

>> No.22039117
File: 11 KB, 800x540, cirno_gyate.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22039117

>> No.22043301
File: 12 KB, 840x490, gyate-cirno.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22043301

>> No.22044217
File: 61 KB, 800x1150, 1567936958934.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22044217

http://nazr.in/18od

>> No.22047521
File: 468 KB, 520x657, 1567952521213.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22047521

>>22044217
great thread

>> No.22047788
File: 154 KB, 1280x800, Gyate_2.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22047788

>> No.22047812

>>21979907
This one is so cool

>> No.22050810
File: 24 KB, 672x559, 72579973.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
[ERROR]

>>21979907
original ver
https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=72579973

>> No.22054510

>>21934858
How much does she weigh?
It’s the desert. Things will be rough.

>> No.22055506
File: 35 KB, 800x473, 1568239849615.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22055506

>> No.22055516
File: 69 KB, 800x1200, 1568209573139.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22055516

>> No.22055524
File: 20 KB, 800x473, 1568234313236.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22055524

>> No.22060272 [DELETED] 
File: 288 KB, 1044x1015, 1563995519204.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22060272

>> No.22060597
File: 449 KB, 630x390, 1567929705352.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22060597

>> No.22060735
File: 441 KB, 630x390, 1567938814269.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22060735

>>22060597
NOOOOO

>> No.22061775
File: 50 KB, 650x1100, 1568289855634.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22061775

>> No.22063820 [DELETED] 
File: 43 KB, 400x250, thehead.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22063820

>> No.22070225

>>22030052
We need more newhus gyates.

>> No.22076694
File: 27 KB, 800x520, 1520428198045.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22076694

>> No.22078107
File: 51 KB, 600x1000, 1568521304485.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22078107

>>22070225

>> No.22079095
File: 26 KB, 800x600, 1568455746415.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22079095

>>22070225

>> No.22079103
File: 19 KB, 800x700, 1568424237496.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22079103

>> No.22079527
File: 62 KB, 600x1000, 1568558295139.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22079527

http://nazr.in/18vO

>> No.22082641 [DELETED] 

>>22076694
People of color dont read books anon.

>> No.22087407 [DELETED] 
File: 852 KB, 1600x1100, nigger.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22087407

>>22082641
ayoo wyhte bich ass cracka, yall mothfkin rayceest nshiet i is gonna blow yo' ass fo bein bitch ass kkk rayseest craka nazi

>> No.22090148 [DELETED] 
File: 147 KB, 800x650, 76AC6503-D76B-47A2-AEF2-FF25DC4A297E.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22090148

>> No.22094234
File: 268 KB, 1920x1200, 1568667451965.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22094234

>>21978825

>> No.22099412

>>22090148
Dont cry Junko :(

>> No.22099418

>>22099412
>Junko

>> No.22099435
File: 39 KB, 666x1144, 1568558207592.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
22099435

>>22099412
You have to go back

>>
Name
E-mail
Subject
Comment
Action