[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / ic / jp / lit / sci / vr / vt ] [ index / top / reports / report a bug ] [ 4plebs / archived.moe / rbt ]

2022-05-12: Ghost posting is now globally disabled. 2022: Due to resource constraints, /g/ and /tg/ will no longer be archived or available. Other archivers continue to archive these boards.Become a Patron!

/jp/ - Otaku Culture

Search:


View post   
View page     

[ Toggle deleted replies ]
>> No.40218870 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1624556485894.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
40218870

Time to dance

>> No.39916274 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1620990988405.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
39916274

>>39916264
The one who likes rap, watermelon, basketball, and was abandoned by her father.

>> No.39743459 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1624556485894.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
39743459

Banger alert

>> No.39387855 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1624556485894.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
39387855

Tears keep falling but I must...

DANCE DANCE DANCE!

>> No.39295635 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1600938599083.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
39295635

You're all crepes and beer doughs

>> No.38250068 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1620443668451.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
38250068

https://streamable.com/huxygy

>> No.37980054 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1620560932318.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37980054

>>37980036
>>37980037
I voted twice.

>> No.37890719 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1615335712846.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37890719

Watame truly is the best.

>> No.37829237 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1626717266925.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37829237

>> No.37790603 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1611019168318.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37790603

>> No.37620037 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 234524524343.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37620037

>>37619987
https://files.catbox.moe/jrklrh.webm

>> No.37610860 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1602995839009.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37610860

It's a good thing this isn't an Ayame thread, otherwise it'd be full of shitposting.

>> No.37551001 [SPOILER]  [DELETED]  [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1610604087320.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37551001

Kaikki on kauan odotettu, PEKO RAP!
Onko valmistelut tehty? KIIREHDI!

Lopulta sai 3D-ilmeen,
jatka itseesittelyä!

Nimi on Usada Pekora peko!
Tuntuu helposti yksinäiseltä ja ET CETERA.

PUPUTYTTÖ, jonka viihdyttäjä?
Henki idolina!

HIKAKINin isoveli on SEIKIN!
Se saa heidät vihaiseksi!

Eikö se ole houkuttelevaa? Tämä BODY!
eikö ole söpöä? Tämä FACE!

TYTÖT & POJAT kuolaa kaikkialta!
Se ei ole maukasta! Pekoran reisiliha,

Pitäkää huolta sellaisestakin Pekorasta!
Tästä eteenpäin myös kaiverretaan Pekora STORY―!


(pulla pulla cha x N)

>> No.37484119 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1613045434699.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37484119

WOAH OH WOAH OH OH

>> No.37313972 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1624556485894.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37313972

Nothing makes me happier than watching Watame happily eat her chips.

>> No.37283350 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1624556485894.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37283350

Whoa oh whoa oh oh

>> No.37259175 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1624009578390.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37259175

>>37259155
You want to know a funny little secret? I make threads with holoJPs too. That's right, you often use threads made by me, yet don't even realize it.

>> No.37239993 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1620560932318.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37239993

>>37239975
Waku up, anon!

>> No.37092631 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1622094859082.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
37092631

>>37092617
>>37092603
Embarrassing.

>> No.36835432 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, watameBop2.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
36835432

>>36835425
I know exactly what to do.

>> No.36792084 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1622094085222.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
36792084

>>36792065
>his oshi didn't go through the live2d soul transfer surgery

>> No.36718856 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1622984261870.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
36718856

>> No.36639070 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1610577371508.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
36639070

>dele

>> No.36578784 [View]
File: 3.70 MB, 320x347, 1620560932318.gif [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
36578784

>ctrl+f [delNavigation
View posts [+24] [+48] [+96]