[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / ic / jp / lit / sci / vr / vt ] [ index / top / reports ] [ become a patron ]
2022-11: Warosu is now out of maintenance.

/ck/ - Food & Cooking

Search:


View post   

>> No.18210458 [View]
File: 217 KB, 960x908, comment_1650548554bf3bsw0J9EFSs4I4T73qTv.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
18210458

kupilem wczoraj piwo za 12zł
będzie kopyriada dziś wieczorem :3 wąchaniom ze sniftera nie będzie końca

Navigation
View posts[+24][+48][+96]