Quantcast
[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / g / ic / jp / lit / sci / tg / vr / vt ] [ index / top / reports / report a bug ] [ 4plebs / archived.moe / rbt ]

/vt/ is now archived.Become a Patron!

/biz/ - Business & Finance


View post   

[ Toggle deleted replies ]
File: 391 KB, 1080x1348, IMG_20200728_162540.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20768668 No.20768668 [Reply] [Original] [archived.moe]

How do I get free neetbux here in the Netherlands. What are the terms and conditions?

>> No.20768720

Also any other EU country would be fine as well, willing to move there

>> No.20768750

>>20768668
Be a muslim

>> No.20768789

>>20768668

Fuck off we zijn vol

>> No.20768935

>>20768668
Studiefinanciering + verzekeringstoeslag en laat je mama alles betalen.

Doe ik nu terwijl ik zieke crypto gains maak

>> No.20769252

>>20768935
gebaseerd

>> No.20769357
File: 50 KB, 1527x1019, 1654494642.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20769357

>>20768668
Registreer jezelf als investeringsmaatschappij en klop aan bij Rutte.

>> No.20769424

>>20768789
Fuck jou, ik ben een Nederlander

>> No.20769455

>>20768935
Doe ik al minus als een parasiet van m'n moeder leven, maar ik moet toegeven dat dat wel gebaseerd is.

>> No.20769476

>>20768668
Not him but I am willing to move to the Netherlands. Any job for an IT administrator? I don't need free monies, just an honest job.

Dank u wel, fellow nederlanders.

>> No.20769484

>>20769357
Gebaseerd, hoe doe ik dit, ik weet dat een inschrijving bij de KVK als bijvoorbeeld zzp'er extreem makkelijk is, maar wat heb ik nodig om een investeringsmaatschappij te registreren?

>> No.20769494

>>20768668
Paspoort verbranden en bij de grens gaan staan.

Je bent wel een zielige kankerzwerver zeg, op dit forum zitten en janken om gibs. Ben je toevallig een neger?

>> No.20769512

Wees een kankermoslim , neger of gehandicapte. Of nog beter alle drie. En verhuis naar amsterdam.

>> No.20769515

>>20769476
I think it's fairly easy according to a friend of mine that's studying in that sector. Depends on which country you're from if the wages are better tho

>> No.20769561

>>20769494
Hoezo is om gibs vragen zielig, onze euro's zijn toch niks waard zolang de ECB brrrrr blijft doen net als de FED. Ik gooi liever al het gratis geld wat ik kan krijgen in crypto

>> No.20769589

>>20769561
Ga werken kneus. Ik pak 112k bruto en ik werk sinds maart thuis

>> No.20769620

>>20769515
Southern Europe, vriend. Wages are miserable, the conditions are not that good, and from now on, it's going to get worse.

>> No.20769624

>>20769561
Het is niet gratis, je bent gewoon een immorele zwerver. De rekening is al betaald door je voorouders en uiteindelijk betaal je hem zelf. Of denk je dat het UWV zit te wachten op gedemoraliseerde incels die te betieft zijn om te werken voor hun geld?

>> No.20769635

>>20769589
Typische ragie wagie reactie. Wat voor werk doe je?

>> No.20769654

>>20769620
Yeah in that case without a doubt it is better here

>> No.20769659

>>20769484
Maak een balans van je uitgaven en inkomsten in crypto/stocks/vastgoed. Brei er een leuk bedrijfsplan aan vast.
Bereken je ROI en analyseer de risico's en de kansen in jouw sector.
Mooi zweefverhaaltje schrijven om de boomers te lokken, en dan indienen die handel.
Nederland is gebouwd op bubbels en het besodemieteren van bruine landen, VOC mentaliteit.

>> No.20769691

>>20769624
Welke rekening? En ik ga persoonlijk echt zo min mogelijk betalen als maar mogelijk is als ik het gemaakt heb.

>> No.20769735

>>20769659
Dit is echt zo gebaseerd. Dit klinkt wel te doen. Moet ik me alsnog inschrijven bij de KVK?
P.s. ben ik aansprakelijk als shit faalt?

>> No.20769750

Say you identify as a Somalian Muslim negro and claim asylum.

>> No.20769847

>>20769735
Echt zo gebaseerd hoe dom jullie zijn.
Die coronagibs krijg je pas als je aan kan tonen dat je in de tijd van corona omzet gemist heb. Dus als je nu een of andere nonsens BV aanmaakt kan je sowieso geen aanspraak maken op die regeling.

>> No.20769985

>>20769735
>Moet ik me alsnog inschrijven bij de KVK?
Ligt eraan welke subsidies je wilt vangen. Genoeg multinationals die zich inschrijven in Ierland oid. en dan via een holding hier in NL zitten om belasting te ontduiken. Op zich is een eerlijk belastingtarief in een eerlijke maatschappij natuurlijk prima, anders krijg je 3e-wereld praktijken zoals in USA, maar Fatima en Ali sponsoren met je centen is triest.
Je bent aansprakelijk afhankelijk van je bedrijfsvorm. Sommige bedrijfsvormen worden gezien als personen, dus alleen het bedrijf is aansprakelijk, niet de bedrijfsvoerder. Als je jezelf vrijwillig aansprakelijk stelt zul je vaak meer kunnen lenen. Schuldsanering bestaat en is een optie als je alles verkloot.
>>20769847
>Wat zijn soepelere leningsvoorwaarden en starterskrediet
>Wat is verruiming BMKB-c
>Wat is overheidsbudget van 1.5 miljard ter garantstelling
Ga je baas pijpen.

>> No.20770070

>>20769847
Ja dat snap ik ook wel, ik verwacht ook geen corona gibs, ik wil gewoon in het algemeen gibs

>> No.20770102
File: 110 KB, 630x529, 1558220521133.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20770102

>>20768668
Claim dat je DJ/evenementplanner bent en nu niet kan werken door krona. Pure winst makker. Pleur alles in kettingschakel en leef een makkelijk leven

Ps: ik hoop dat je roomblank bent en zo niet, m'n land uit sloeber

>> No.20770115
File: 87 KB, 680x521, 2gsjgna1uruvUuS7ndh9YqVwYGPLVszbFLwwpAYXZ1rkyz7vKAbhJvHdPRzCvhGfPWQdhkcqKLhnajnHFpGdgkDq3R1XmTFaFxUfKbVyyA3iDi1Fzv.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20770115

>>20769985
Hmmm misschien moet ik maar eens even me in gaan lezen over verschillende bedrijfsvormen

>> No.20770135

>>20770102
ik weet redelijk zeker dat je aan moet kunnen tonen wat je inkomsten waren in de tijd voor corona.

>> No.20770208

>>20769985
Zit niet zo popi jopi te doen met je 1,5 jaar bedrijfskunde hbo’tje ontiegelijke randmongool. Kom ff met een officieel bewijsstuk waarin staat dat je met een nieuwgestarte onderneming zonder omzet toegang krijgt tot gratis geld van de overheid krijgt.

>> No.20770280
File: 25 KB, 296x377, 1594655220205.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20770280

>>20770208
>Voer me met een lepeltje
Ga fietsen Ali

>> No.20770503
File: 82 KB, 446x367, instructies.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20770503

>>20768668
deze houding maakt je een loser.

Zoek een baan kankermongool

>> No.20770701

>>20770280
>Dikke termen zonder betekenis
Check

>Dikke praatjes zonder enig verstand van zaken.
Check

>Ontkenning en niet in staat om bewijs te leveren.
Check

Zet je wel je wekkertje voordat je morgen naar de bedrijfskunde cursus moet?

>> No.20770804
File: 17 KB, 480x318, 1595943554470.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20770804

>>20769589

>bruto

>> No.20770836
File: 104 KB, 483x643, 1595782656700.jpg [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20770836

>>20769635

Ik jaag negers als bountyhunter voor de Nederlandse staat.

>> No.20770843
File: 63 KB, 708x800, 1595607452672.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
20770843

>>20770701
>Check
>Check
>Check
>Zet je wel je wekkertje voordat je morgen naar de bedrijfskunde cursus moet?

>> No.20770898

HBO'ers zijn untermenschen. Letterlijke breinlets die denken dat ze slim zijn maar vaak ook irritant kleine mannetjes zijn.

>> No.20771657

>>20770898
Kan bevestigen. Ik ben helaas met m'n VWO diploma naar een HBO gegaan en het niveau was echt aanzienlijk lager. Niet dat ik nou zo onder de indruk ben van de mensen die naar de uni zijn gegaan, maar toch

>>
Name (leave empty)
Comment (leave empty)
Name
E-mail
Subject
Comment
Password [?]Password used for file deletion.
Captcha
Action