Quantcast
[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / g / ic / jp / lit / sci / tg / vr / vt ] [ index / top / reports / report a bug ] [ 4plebs / archived.moe / rbt ]

Due to resource constraints, /g/ and /tg/ will no longer be archived or available. Other archivers continue to archive these boards.Become a Patron!

/biz/ - Business & Finance

Search:


View post   

[ Toggle deleted replies ]
>> No.30205260 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1614031514594.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
30205260

>>30205130

>> No.29601358 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1614031514594.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
29601358

lmao anybody really follows this clone dump??

>> No.29416424 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1612546021401.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
29416424

>>29416070
Dont fall for stackchad/stacklet d&c, you should be involved in these threads regardless because wagmi and thats a cool gif.

>> No.28143829 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1583968523657.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
28143829

0.33 entry point earning 1 Algo a day from staking. comfy as fuck! Thank you /biz/ and bless all the Algo Chads! WAGMI

>> No.28005938 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1596564587378.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
28005938

>>28005700
Nice numbers fren
>>28005757
Just flip your screen
>>28005777
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>28005846
Excellent

>> No.27866891 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1612546021401.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
27866891

>>27866422
Ok gotcha thanks anon I appreciate the KISS version of it.
>>27866465
I did but I wanted to verify with /fantom/ before I went through with it.
Sometimes I get confused and retarded and overthink things.

>> No.27835840 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1611853107026.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
27835840

i want to violently cum all over her face, if you know what i mean

>> No.27749179 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1603745906507.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
27749179

>>27742990
so you talk about irrelevant parts of the system and completely skip the relevant ones, keep it up anon

>> No.27495268 [View]
File: 108 KB, 351x319, fingergunfren.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
27495268

>>27495071
ITS GOING BACK UP!

>> No.27256929 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1596564587378.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
27256929

>>27253669
>Bruh I want to clone velociraptors.
>And release them in Israel.

>> No.26850217 [View]
File: 108 KB, 351x319, apu yep.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
26850217

is this finally our chance to resume the only war humanity should be fighting?
it's us against the jews baby. it's me and you baby. gas them kikes baby.
>US AGAINST THE JEWS
>US AGAINST THE JEWS
>US AGAINST THE JEWS
>US AGAINST THE JEWS
Fuck jannies and fuck trannies too!

>> No.26477342 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1586851958486.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
26477342

>>26477224

>> No.26418441 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1592425140640.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
26418441

I don't care if it's a scam, I like the logo so I'm buying.

>> No.26401101 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1596564587378.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
26401101

Describe yourself, and describe your holds.

>25
>Non-Binary
>Hispanic
>Lesbian
>Work from home

90% LTO
10% ETH

>> No.25809245 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1596564587378.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
25809245

>>25809042
I'm losing more than a monthly wage every time I refresh folio, but I'm laughing my ass off at a nigger losing 6 pounds.
I love you guys.

>> No.25750939 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1594402683191.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
25750939

>>25750820
sure buddy, believe in yourself

>> No.24618419 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1579531645166.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
24618419

>>24618048
Thanks fren. There are rent strikes and more awareness around the con then in the UK than before, so maybe something will happen. Keep your eyes out.
>>24618230
>If I use the funny pronouns maybe no one will realise I don't have an argument
FUCK landlords, FUCK shills, FUCK universities, and FUCK (you)

>> No.23721510 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1599401750724.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
23721510

I posted here a while ago about detoxing from weed for a software engineering job. Well, I will be looking for remote jobs from next Monday. I plan on living in New Jersey since they just legalized recreational marijuana.
Question: I have $5k in unemployment backpay coming in, should I wait it out or get my job now? The job pays $85k.

>> No.23573027 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1603745906507.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
23573027

>>23572961
very funny post anon, liked and subbed!

>> No.23533348 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1601930313493.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
23533348

>> No.23460464 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1594402683191.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
23460464

>>23460015
>400 Link

>> No.22943526 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1586985563070.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
22943526

>>22942853
Orakelbedrijven die met tokens werken, zijn er weldra ook op BSV. Niks van wat Link doet is uniek. Het is allemaal gemakkelijk kopieerbaar en dan toe te passen als simpel generisch token op een goedkoper en beter protocol zoals bvb. BSV. De waarde van Link komt nog altijd van het onderliggende beveiligingsmodel van het basisprotocol. As dat een reus op lemen voeten is, dan is uw bovenliggend protocol heel fragiel. Principe van de zwakste schakel. En als zeer prominente orakelbedrijven in de komende decennia kiezen voor Link, dan wordt hun gedeelde waarde ook vertegenwoordigd in het Link token. Maar ook dat gaat niet gebeuren. En als het gebeurt, zal het niet voor lang zijn. Wegens de zwaktes in het onderliggende protocol.
En wat betreft uw andere poging tot argument, natuurlijk kunnen individuele PoW-miners nog failliet gaan, ook al zijn ze publieke figuren.
>Denken dat alle banken wereldwijd failliet zijn gegaan omdat Leeman brothers failliet ging en die logica dus verder trekken om proberen proof of work in zijn geheel trachten te discrediteren.
Zo'n ongelooflijke fouten tegen de logica maken en MIJ dan dom noemen? Haha, ik zat er niet ver naast toen ik Link stakers dweebs noemde.
Het is in feite onmogelijk om van mijn argumenten te winning, omdat ik de eigenschappen van BSV vertegenwoordig. Die shit is perfect. Hodl gerust uw shitcoin, maar probeer zelfs niet. Het is tijdsverspilling voor iedereen.

>> No.22804770 [View]
File: 108 KB, 351x319, 20200922_134304.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
22804770

DYOR mrfks

this one is solid and has a working product that is not copy paste

fkn pajeets not buying the dips

>> No.22534419 [View]
File: 108 KB, 351x319, 1599581400264.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google] [report]
22534419

>>22533979Navigation
View posts [+24] [+48] [+96]